Logga in på TopCow

Embryotransfer – ET verksamhet


Embryotransfer (ET) är för dig som är intresserad av att öka avelsnivån i din besättning snabbt eller sälja genetik från din besättning utan att försälja livdjur

Ett embryo är ett befruktat ägg och vid embryotransfer (ET) flyttar man ett embryo från ett hondjur till ett annat. Syftet med ET är att få fler avkommor från våra bästa hondjur. I praktiken betyder det att vi till exempel lägger in embryo från våra bästa hondjur i de av våra djur, som vi inte vill ha avkommor från. På detta sätt får vi en snabb framgång i aveln, både i besättningen och i hela landet. Embryo kan nämligen försäljas till andra besättningar, som därmed kan ta del av din besättnings genetik.

Donator
Först måste du välja ut en donator. Detta är en ko eller kviga, som efter hormonbehandling och inseminering levererar embryo. En donator måste ha en regelbunden brunstcykel och ha visat upp minst två tydliga brunster. Är donatorn en ko, är det särskilt viktigt att hon är i positiv energibalans och därför gärna 90-120 dagar efter kalvning. Är donatorn en kviga gäller samma krav till regelbunden cyklus och brunst och hon får inte vara för liten.

Donatorn behandlas med hormon som gör så att hon lossar fler ägg istället för bara ett vid brunsten. Hormonbehandlingen påbörjas mitt i djurets cyklus, och djuret sprutas morgon och kväll under fyra dagar. På sjätte dagen kommer djuret i brunst och semineras. Förhoppningsvis finns det då många ägg tillgängliga för befruktning. Exakt en vecka efter seminering utförs spolningen där embryon spolas ur livmodern. Inför varje spolning planeras hormonbehandlingen tillsammans med djurägaren och med utgångspunkt i djurets ålder, laktation och cyklus.

Spolningen
Spolningen utförs i besättningen på en plats där djuret kan fixeras och där det är lugnt. Inför spolningen diskuterar vi tillsammans vad som kan funka bäst i din besättning. Första steget är att undersöka om djuret har svarat på hormonbehandlingen genom att känna på äggstockarna. Djuret får därefter en ryggmärgsbedövning, blygden rengörs och en spolslang förs in i livmodern.

Resultat
Efter spolningen letas embryon upp i spolvätskan och embryona undersöks noggrant. En spolning ger oftast embryon av varierande kvalitet och även något som är obefruktat. I genomsnitt ger en spolning 5-7 befruktade embryon, men det finns väldigt stor variation från donator till donator. I 10-15% av alla spolningar finns bara obefruktade embryon. De bästa embryona kan frysas ner och sparas för senare användning i besättningen eller försäljning. Embryon som inte håller bästa kvalitet får läggas in direkt i mottagare.

Mottagare
Den viktigaste faktorn för att uppnå succé med dräktigheterna är att lägga in embryo i rätt djur. Mottagarna kan vara kvigor eller kor, dock har kvigor bättre chans för att bli dräktiga. Mottagarna behandlas också med hormon inför spolningen, så att de har brunst samtidigt med donatorn. Man säger då att mottagare och donator är synkroniserade.

Undvik stora ändringar i utfodring och miljö veckorna innan inläggning, till exempel foder- eller stallbyte, och se till att djuren är vana vid hantering. Vid inläggning av färska embryon kan en dräktighetsprocent på 70 % uppnås och vid inläggning av frysta runt 50 %.